FEEDBACK UP

Terms and conditions are availible only in polish language 


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Reklamowa Quiet Axis, ul. Junikowska 53, 60-163, Poznań.

2. Dane zbierane są w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularzy kontaktowych); obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń, w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych, obsługi wydarzenia. Dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

3. Dane zbierane przez FEEDBACK UP to: imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie, nazwa firmy, dodatkowe informacje, których Użytkownik dobrowolnie udziela.

4. Użytkownikowi Przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]).

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń zgodnie z umową.

6. Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.

8. Dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim wyłącznie w celach wyrażania opinii związanych z danym miejscem lub usługą w których Użytkownik dobrowolnie bierze udział oraz z własnej inicjatywy przekazuje dostęp do profilu na stronie FEEDBACK UP.

9.Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązania wynikającego z umowy.

10. Wszelki kontakt dotyczący przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na maila info@feedback-up.com

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) stosowanego od 25 maja 2018r.

Spełniamy swój obowiązek informacyjny odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z polityką RODO.


Polityka prywatności

1) Wszystkie dane Użytkownika zebrane przez portal FEEDBACK UP, zostały mu przekazane dobrowolnie przez Użytkownika podczas zakładania konta oraz jego edycji. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, korzystająca z usług świadczonych przez Administratora.
2 Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. jest Agencja Reklamowa Quiet Axis z siedzibą w Poznaniu, ul. Junikowska 53, reprezentowana przez Bartosza Paczkowskiego.
2) Dane osobowe są zbierane przez portal FEEDBACK UP w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularzy kontaktowych, formularzy opinii); obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń,  do celów podatkowych i rachunkowych, w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych. Dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
3) Dane zbierane przez portal FEEDBACK UP w celu świadczenia usług to: adres e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, nr telefonu, imię i nazwisko lub nick, adres strony www.
4) Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązania wynikającego z umowy.
5) Informujemy, iż Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]).
W powyższych sprawach prosimy o kontakt mailowy: info@feedback-up.com.  Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość lub zakres prawidłowej obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.
6)  Aby sprawdzić jakie dane przechowywane są przez Portal FEEDBACK UP, można zalogować się na swoje konto i sprawdzić informacje na profilu użytkownika lub napisać pod adres info@feedback-up.com.
7) Dane udostępnione przez Użytkownika dobrowolnie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w celu wykonania usług wskazanych w regulaminie.
8) Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.
10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator zobowiązuje się podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Ustawie, a w szczególności zobowiązuje się do:
1. zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
2. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,
3. zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
4. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Administratora, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy tych danych,
5. prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
6. zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.
11) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).

 


Regulamin FEEDBACK UP

 

§1 SERWIS
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez serwis FEEDBACK UP na rzecz jego Użytkowników oraz prawa i obowiązki FEEDBACK UP i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną. Treść regulaminu jest udostępniana nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług. FEEDBACK UP zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z Regulaminem, a Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 

2. Umowa zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą skorzystania z dowolnych Usług serwisu FEEDBACK UP, które nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania. Właścicielem serwisu, idei, pełnych praw do FEEDBACK UP jest Agencja Reklamowa Quiet Axis z siedzibą w Poznaniu, ul. Junikowska 53.

3. Poprzez korzystanie z serwisu Użytkownik oświadcza, że zamieszczane przez niego dane są zgodne z prawdą, z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie naruszają praw osób trzecich i dobrych obyczajów. Korzystanie z usług FEEDBACK UP oznacza akceptację Regulaminu.
 

4. Rejestracja w serwisie FEEDBACK UP następuje poprzez założenie indywidualnego konta oraz akceptację Regulaminu. FEEDBACK UP jest uprawniony do usunięcia konta Użytkownika oraz wypełnionych paneli ocen, rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli poweźmie uzasadnione przypuszczenie, że Użytkownik narusza prawo, dobre obyczaje, prawa lub interesy osób trzecich, a w szczególności, gdy zamieszczone przez niego dane i informacje zawierają treści o charakterze erotycznym, pornograficznym, nawołującym do przemocy, nienawiści lub dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu. Z tych samych powodów FEEDBACK UP jest uprawniony do zablokowania konta lub usługi świadczonej na rzecz Użytkownika oraz moderacji danych umieszczanych przez Użytkowników. Nadto FEEDBACK UP może rozwiązać umowę w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. Opisane powyżej działanie FEEDBACK UP nie powoduje powstania po stronie Użytkowników jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.
 

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i zgodność z prawem zamieszczanych przez siebie danych, a także wyraża zgodę na ich publikację i udostępnienie innym Użytkownikom, co dotyczy w szczególności wizerunku i wszelkich danych umieszczonych na koncie.
 

6. Użytkownik ma prawo wglądu, edycji, poprawiania, uzupełniania i usuwania zamieszczonych przez siebie danych i informacji.
 

7. Warunkiem korzystania z serwisu FEEDBACK UP jest posiadanie połączenia z siecią Internet i przeglądarka internetowa akceptująca pliki "ciasteczka".
 

8. Użytkownik poprzez korzystanie z serwisu zgadza się na otrzymywanie wiadomości związanych z serwisem FEEDBACK UP oraz Administratorem danych tj. Agencją Reklamową Quiet Axis.
 

9. FEEDBACK UP nie ponosi odpowiedzialności za treść wypełnionych paneli ocen. FEEDBACK UP nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z prawem działanie Użytkowników oraz za korzystanie przez nich z serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem. FEEDBACK UP nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w dostawie usług spowodowaną siłą wyższą, koniecznymi naprawami technicznymi lub innymi okolicznościami od niego niezależnymi.
 

10. FEEDBACK UP przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania kontaktu, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez FEEDBACK UP oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Administratorem danych jest Agencja Reklamowa Quiet Axis z siedzibą w Poznaniu, ul. Junikowska 53.
 

11. Każda ze stron może rozwiązać umowę.
 

12. Użytkownik może rozwiązać umowę poprzez samodzielne usuniecie konta w dziale Ustawienia. Usunięcie konta jest równoznaczne z nieodwracalnym usunięciem wszelkich danych Użytkownika.

 

§2 UŻYTKOWNIK, OPINIODAWCA

 

1. Użytkownik po bezpłatnej rejestracji uzyskuje nieodpłatny dostęp do zawartości strony.
 

2. Opiniodawca, który skorzysta z linka lub kodu QR prowadzącego do panelu ocen użytkownika, może odpowiedzieć na pytania Użytkownika w skali 1-5 oraz opcjonalnie uzupełnić swoje dane osobowe.
 

3. Użytkownik ma wgląd poprzez swoje konto we wszystkie panele ocen wypełnione przy użyciu dedykowanego adresu oraz ew. pinu.
 

4. Użytkownik ma możliwość skorzystania z konta premium lub innych usług płatnych, o których stanowi załącznik nr 1.

5. FEEDBACK UP ma prawo do modyfikacji świadczonych usług, a także do usunięcia z serwisu wszystkich danych bez podania przyczyny. Takie działanie nie powoduje powstania po stronie Użytkowników żadnych roszczeń wobec FEEDBACK UP.

6. Opiniodawca poprzez wysłanie opinii wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133 poz. 883 z późn. zm.) przez Agencję Reklamową Quiet Axis z siedzibą w Poznaniu, w celu nawiązania kontaktu, przedstawienia oferty oraz w celach statystycznych i promocyjnych, w tym na udostępnianie danych osobowych osobom trzecim, w celu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, skierowanej do niego informacji handlowej.

7. Opiniodawca poprzez wysłanie opinii wyraża zgodę na umieszczenie wskazanych danych w systemie informatycznym w celu umożliwienia komunikacji elektronicznej oraz ewidencji i archiwizacji.

8. Opiniodawca przed wysłaniem opinii został poinformowany, iż przysługuje mu prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania oraz iż podanie powyższych danych jest dobrowolne.

 

 

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I ZWROT


 

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące realizacji umowy przez FEEDBACK UP.
 

2. Zgłoszenie reklamacyjne winno być wysłane na adres poczty elektronicznej: info@feedback-up.com i powinno zawierać imię, nazwisko Użytkownika / nazwę oraz jego adres poczty elektronicznej oraz szczegółowy opis usługi, której zgłoszenie dotyczy wraz uzasadnieniem.
 

3. Reklamacja będzie rozpoznana w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania, a o sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie powiadomiony na podany adres poczty elektronicznej.

4. Użytkownikowi przysuguje prawo do ostąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty zakupu. Zgłoszenie winno być wysłane na adres poczty elektronicznej: info@feedback-up.com i powinno zawierać imię, nazwisko Użytkownika / nazwę oraz jego adres poczty elektronicznej, nr wystawionej faktury, nr konta do zwrotu. W odpowiedzi FEEDBACK UP w ciągu 7 dni przyśle korektę faktury. Zwrot pełnej wpłaconej kwoty nastąpi po odesłaniu podpisanego oryginału korekty Faktury VAT w terminie do 3 dni od dnia otrzymania. Podpisana korekta Faktury VAT powinna być odesłana na adres FEEDBACK UP.


 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 20.02.2018. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik 1.
 

2. FEEDBACK UP zastrzega sobie prawo do jednostronnych zmian niniejszego Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu oraz data jej wejścia w życie będzie publikowana stronie głównej serwisu.
 

3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną; w przeciwnym razie przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 


 

ZAŁĄCZNIK 1
 

1. Użytkownik domyślnie posiada bezpłatne konto standardowe, które pozwala na ustalenie do panelu ocen 2 pytań z puli oraz 1 własnego, dodatkowego oraz do 15 odpowiedzi na 30 dni.
 

2. Użytkownik ma możliwość przejścia na konto PREMIUM, które które pozwala na ustalenie do panelu ocen 8 pytań z puli oraz 25 własnych, dodatkowych oraz do 60 odpowiedzi na 30 dni.
 

3. Aktywacja konta PREMIUM jest dostępna w zakładce Profil > Pytania i wynosi 49 zł brutto / 30 dni, które jest płatne poprzez system Przelewy24. Faktura VAT jest wysyłana na adres e-mail do 3 dni roboczych po aktywacji.

4. Istnieje możliwość aktywacji konta premium VIP (dowolna ilość dni lub pakiety 180 dni / 360 dni), które pozwala na ustalenie do panelu ocen 8 pytań z puli oraz 25 własnych, dodatkowych oraz tzw. multitablic (dowolna ilośc paneli dla np. produktów, usług) -  bezpośredni kontakt: info@feedback-up.com

4. Istnieje możliwość aktywacji konta premium VIP enterprise (dowolna ilość dni lub pakiety 180 dni / 360 dni), które pozwala na ustalenie do panelu ocen 8 pytań z puli oraz 25 własnych, dodatkowych oraz mulitablice bez limitu odpowiedzi i bez identyfikacji serwisu (WHITELABEL) -  bezpośredni kontakt: info@feedback-up.com

5. Sprzedawcą aktywacji konta premium jest Agencja Reklamowa Quiet Axis z siedzibą w Poznaniu, ul. Junikowska 53, które pełni zarazem rolę biura obsługi klienta.

×